Polinvest-Audit Sp. z o.o. powstała w czerwcu 1998 r. i zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem H/B 7978. W dniu 13.02.2003 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000150263.

Polinvest-Audit Sp. z o.o. wpisana jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1806.

Firma świadczy usługi z zakresu audytu finansowego i podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, badania wykorzystania środków pomocowych, doradztwa w zakresie wyceny przedsiębiorstw, uczestnictwa w opracowaniu prospektów  emisyjnych, przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF, jak również sporządzania sprawozdań skonsolidowanych grup kapitałowych, analiz finansowych, prognoz.

Firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych z dużym doświadczeniem, wiedzą, aplikujących nowoczesne metody badania. Spółka współpracuje też z wieloma biegłymi rewidentami  oraz ekspertami z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Świadczymy usługi bazując na wiedzy i doświadczeniu z zakresu rachunkowości, prawa handlowego i podatkowego, audytu środków uzyskanych z funduszy pomocowych, a także na znajomości rynku kapitałowego.

Jednoczesna współpraca z jednostkami powiązanymi (kancelarią prawną oraz spółką doradztwa biznesowego) stwarza dla nas możliwości harmonijnego, kompleksowego podejścia do obsługi klienta.

Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej POLINVEST obejmującej następujące podmioty:

  • POLINVEST Sp.  z o.o. www.polinvest.pl
  • Kancelaria Prawna Grzegorz Samitowski

Naszą zasadą podstawową jest rzetelność w realizacji każdego zlecenia, naszą troską jest zrozumiałość i wiarygodność potwierdzanych przez nas informacji finansowych.

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2017 – 30.06.2018 ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2018 – 30.06.2019 ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2019 – 30.06.2020 ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2019 – 30.06.2020 – aktualizacja ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2020 – 30.06.2021 ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2021 – 30.06.2022 ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2022 – 30.06.2023  ściągnij plik PDF

Sprawozdanie z przejrzystości działania za okres 1.07.2022 – 30.06.2023 – aktualizacja  ściągnij plik PDF