„Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Firma audytorska Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia przetwarzanie danych osobowych w Spółce w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobnych jest Polinvest-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, nr KRS: 0000150263 (dalej zwana: „Administratorem”).
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@polinvest-audit.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług audytowych, konsultingowych, doradztwa podatkowego i księgowego oraz doradztwa gospodarczego dla Klientów, tj. przygotowania ofert, zawierania oraz wykonywania umów,
 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń,
 • obsługi pytań zgłaszanych przez pocztą elektroniczną.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Należy jednak pamiętać, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, iż w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych nawet wtedy, kiedy świadczone przez nas usługi zostały zakończone. Takie zobowiązania wynikają np. z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

4. Udostępnianie danych osobowych 

Państwa dane możemy ujawnić:

 • pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
 • podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 • organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że firma Polinvest-Audit Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Uprawnienia 

W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:

 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.

6. Sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Niezależnie od uprawnień określonych w punkcie 5. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyżej wymienionej zgody przed jej wycofaniem. Wyżej wymienione cofnięcie winno być przesłane na: biuro@polinvest-audit.pl.

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Należy jednak pamiętać, że odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy czy odpowiednie wykonanie usług.

9. Ochrona danych osobowych 

 • Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • Zebrane dane przez Polinvest-Audit Sp. z o.o. nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.