Świadczymy także następujące usługi doradcze wspomagające działy księgowości:

  • opracowywanie polityki rachunkowości;
  • sporządzanie innych niż rachunek zysków i strat oraz bilans składowych sprawozdania finansowego (rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym);
  • przygotowywanie skonsolidowanego sprawozdania;
  • przygotowywanie prognoz finansowych.