Due Diligence

Świadczymy usługi due diligence, których celem jest dostarczenie potencjalnemu inwestorowi kompleksowej analizy kondycji finansowej, handlowej, prawnej i podatkowej niezbędnej do podjęcia decyzji o przejęciu podmiotu gospodarczego.

ZAKRES PROPONOWANYCH ANALIZ

W sferze podatkowej:

 • ocena prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagrożeń,
 • terminowość płacenia zobowiązań podatkowych,
 • identyfikacja operacji gospodarczych /przy zastosowaniu wyboru losowego i celowego/, co do których mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem a organami skarbowymi.

W sferze finansowej:

 • ocena wpływu procesu dostosowania standardu i polityki rachunkowości na sprawozdawczość spółki przejmującej,
 • ocena prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
 • analiza majątku trwałego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo (materialnego i niematerialnego), poziom zużycia majątku, konieczność nowych inwestycji,
 • analiza zapasów, należności itp.,
 • zobowiązania przedsiębiorstwa – analiza zadłużenia długo- i krótkoterminowego,
 • identyfikacja zobowiązań pozabilansowych,
 • analiza kapitału pracującego i przepływów gotówkowych,
 • analiza struktury przychodów i kosztów,
 • analiza wskaźnikowa, której celem jest oszacowanie osiągnięć przedsiębiorstwa w świetle założonych celów i strategii,
 • projekcje finansowe – w tym opis wykorzystania pozyskanych środków,
 • ocena skutków włączenia podmiotu przejmowanego do sprawozdania skonsolidowanego,
 • ocena możliwości realizacji prognozowanego wyniku finansowego.

W sferze biznesowej:

 • produkt i otoczenie przedsiębiorstwa – analiza głównych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj. jego produktów (obecnych, wdrażanych, planowanych czy rozważanych), procesu produkcyjnego, klientów, konkurentów (ich produktów, substytutów itp.), a także analiza przewagi konkurencyjnej i jej źródeł,
 • zespół zarządzający – w pewnych branżach stanowiący kluczowy czynnik sukcesu danego przedsięwzięcia,
 • organizacja przedsiębiorstwa – w tym analiza struktury przedsiębiorstwa, zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz funkcjonowania poszczególnych działów, organizacja sprzedaży czy produkcji itp.