Badanie sprawozdań finansowych

Nasza oferta w obszarze badania sprawozdań finansowych obejmuje następujące usługi:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
  • badanie historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospektach emisyjnych,
  • przegląd sprawozdań finansowych.

Przeprowadzamy badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Badania oraz przeglądy przeprowadzane są stosownie do krajowych oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Osoby uczestniczące w badaniach to biegli rewidenci posiadający wieloletnie doświadczenie oraz wspomagający ich pracę aplikanci i asystenci

Firmy zainteresowane usługami z powyższego zakresu prosimy o wypełnienie karty klienta i odesłanie jej na adres: biuro@polinvest-audit.pl

Karta klienta: PDF | DOC

Karta klienta – skonsolidowane: PDF | DOC

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI REWIZYJNYCH

Badanie sprawozdań finansowych prowadzone jest w trzech etapach:

I etap:

Badanie wstępne, koncentrujące się przede wszystkim na takich obszarach jak: rozpoznanie otoczenia podmiotu, jego działalności, procesów zachodzących w jednostce, stosowanych zasadach rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej, badanie operacji, które w całości lub istotnym zakresie zostały zakończone do dnia  badania wstępnego.

II etap:

Udział w charakterze obserwatora w inwentaryzacji znaczących składników  majątkowych.

III etap:

Badanie zasadnicze, zakończone wydaniem opinii o prawidłowości  i rzetelności sprawozdania finansowego.

Po zakończeniu prac przygotowujemy list do Zarządu w celu omówienia zagadnień, które zwróciły naszą uwagę. Przedstawimy propozycję poprawy działania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz zastosowania odpowiednich procedur i zasad rachunkowości.

Na zakończenie prac proponujemy naszym klientom spotkanie z przedstawicielami Zarządu w celu przedyskutowania kluczowych problemów powstałych podczas  realizacji  badania, nie tylko dotyczących zagadnień finansowych czy księgowych, lecz także istotnych dla optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spotykamy się z osobami sprawującymi nadzór w celu uzyskania informacji ważnych dla badania oraz przekazania spostrzeżeń, które są znaczące i odpowiednie z uwagi na  odpowiedzialność tych osób za nadzorowanie procesu sprawozdawczości.